مزایای استفاده از برد هوشمند

مزایای استفاده از برد هوشمند

مزایای استفاده از برد هوشمند

مزایای استفاده از برد هوشمند- برد هوشمند وارداتی

مزایای استفاده از برد هوشمند این است که ‫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻃﻮل ﻳﻚ اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﺐ و ﻳﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎ و اﻳﺪهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ. اﻳﻦ برد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﭘﺎك ﻛﺮدن، ﭘﺮﻳﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻳﺎ کپی برداري از روي ﺗﺎﺑﻠﻮ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻲﮔﺬارد. ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﻜﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ با ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎف در ﺣﻴﻦ اراﺋﻪ بر روي آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روش بـﻪ ﻛﻤﻚ وﻳﺪﺋﻮ پروژﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه راﻳﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

تهیه عکس و مستندات از ارائه

ﻋـﻼوه ﺑﺮ آن از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻧﺮم اﻓـﺮاز ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫـﺮ آﻧﭽﻪ را ﻧﻮﺷته و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻛﺸـﻴﺪه اﻳـد ﺿﺒﻂ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺷﻤﺎ ﻗـﺎدر ﺧﻮاﻫﻴـﺪ ﺑـﻮد از ﻳﺎدداﺷـﺖﻫـﺎي ﺧـﻮد ﺑـﺮ روي ﺗـﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧـﻪ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ ﺑـﺮد ﻋﻜـﺲ ﻓـﻮري ﺑﮕﻴﺮﻳـﺪ. ‫اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻜـﺲ ﻓـﻮري را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺗـﺎﺑﻠﻮ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ در ﻫـﺮ زﻣـﺎﻧﻲ، ﺣﺘـﻲ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ که در وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻄﻊ از راﻳﺎﻧﻪ ﻗـﺮار دارﻳـﺪ اﺿـﺎﻓﻪ ﻳـﺎ پاک ﻛـﺮده، ذﺧﻴـﺮه ﻛـﺮده، از آﻧﻬـﺎ ﭘﺮﻳﻨـﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻳـﺎ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻛﻨﻴـﺪ.

 

برد هوشمند چند نقطه لمسی

در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ ﭘﺮوژﻛﺘـﻮري ﺑـﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮد وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻟﻤﺴـﻲ ﻋﻈـﻴﻢ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎ را ﻗـﺎدر ﻣـﻲ ﺳـﺎزد زﻣﺎﻧﻴﻜـﻪ در ﻛﻨـﺎر ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧـﻮد اﻳﺴـﺘﺎده اﻳـﺪ از راﻳﺎﻧـﻪ ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴـﺪ. ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺷـﻤﺎ ﻣـﻲﺗﻮاﻧﻴـﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻛﻨـﺎر ﺗـﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺧـﻮد اﻳﺴـﺘﺎده اﻳـﺪ اراﺋـﻪ ﻣﻄﻠـﺐ را (بـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰاري ﻫﻤﭽـﻮن power points) بـﺮروي راﻳﺎﻧـﻪ و بـﺎ ﻛﻤـﻚ اﻧﮕﺸـﺖ و ﻳـﺎ ﻗﻠﻤـﻲ ﻛـﻪ وﻇﻴﻔـﻪ ﻣـﺎوس را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ.

برد هوشمند و جریان کلاسی و تاثیر بر روند یادگیری

یک برد هوشمند با استفاده از ویدئو پروژکتور و یک کامپیوتر مطالب آموزشی را زیر نظر معلم یا استاد ارائه می دهد. این تکنولوژی عملکرد و ذهن دانش آموزان را تقویت کرده و فضای آموزشی بهتری را فراهم می کند . و چند ها مزایای استفاده از برد هوشمند وجود دارد که با کار کردن با برد هوشمند می توانید کامل تر با آنها آشنا شوید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من